SP 11 - SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)
W naszej szkole kładziemy duży nacisk na promocję zdrowia i zdrowego stylu życia. Jest to nadrzędny cel pracy całej społeczności szkolnej- uczniów, nauczycieli i rodziców.
Aby to osiągnąć , szkoła:

1. Zapewnia sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki- budynek , rekreacja , posiłki, bezpieczeństwo,
2. Kształtuje u jednostek , rodzin i społeczności poczucie odpowiedzialności za zdrowie,
3. Zachęca do zdrowego stylu życia oraz stwarza uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
4. Umożliwia uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnia ich poczucie własnej wartości,
5. Przedstawia uczniom i pracownikom szkoły jasne cele dla promocji zdrowia i bezpieczeństwa,
6. Kształtuje dobre relacje między:
* pracownikami i uczniami,
* samymi uczniami,
* szkołą i rodzicami oraz społecznością lokalną,
7. Wykorzystuje wszelkie dostępne środki dla wspierania działań w zakresie promocji zdrowia,
8. Planuje wszechstronną edukację prozdrowotną z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów,
9. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności, niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz ochrony i poprawy środowiska fizycznego,
10. Kontynuuje pracę pielęgniarki zwłaszcza w edukacji prozdrowotnej oraz udziela pomocy uczniom w dbaniu o własne zdrowie.

Koordynatorki Szkoły Promującej Zdrowie
Gabriela Węgrzyk, Ewa Juzek